Book review

[Book review] Utopia – Địa đàng trần gian _ Thomas More

Viết về cuốn sách Địa đàng trần gian, dịch giả Trịnh Lữ đã mô tả: “Bạn đang tự hỏi: đây là sách gì vậy? Không thấy đề là tiểu thuyết, cũng chẳng phải sách lịch sử, triết học, ngụ ngôn,…

Read more