Movie review, UK diary

[UK] Giải mật mã ở Bletchley Park, Alan Turing và phim Imitation Game

Trong suốt một năm học tại UK, các học giả Chevening sẽ được tham gia những sự kiện riêng do Ban thư ký của Chevening tổ chức. Ngoài 2 sự kiện bắt buộc là Chevening Orientation và Chevening Farewell, chúng…

Read more