UK diary

[UK] Sức sống của Belfast – khám phá Bắc Ireland

Belfast trước đây chưa từng xuất hiện dù chỉ thoáng qua trong wish-list du lịch của tôi. Thực sự, nếu như hỏi về Bắc Ireland, tôi cũng chưa có một chút kiến thức gì về vùng đất đó cả. Chỉ…

Read more