UK diary

[UK] Ngày mưa xứ Scot – dạo quanh Glasgow

Chúng tôi chỉ dành 2 đêm ở Edinburgh rồi sáng sớm hôm sau đi tàu đến Glasgow chơi trước khi bắt xe coach qua đêm về London. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Glasgow được nhắc đến khi học…

Read more