Music

Những “thiệt hại căn bản” của viêc học Violin

Mình mới học Violin được chính xác là 7 tuần. Nhiều người hỏi tại sao lại học Violin (Thực ra là mọi người hỏi lớn rồi học học đàn làm cái gì). Nghe nhiều người nói vậy nên mình muốn…

Read more