Calligraphy

Nhật ký, sổ tay, planner và cây bút mực

Mua một cuốn sổ cá nhân mới là việc mình luôn làm để chuẩn bị cho năm mới. Mình mới thực sự dùng Planner từ năm 2017, còn trước đó mình dùng Sổ Tay và Nhật Ký. Qua từng đó…

Read more