Growing

2023 – Năm của những trải nghiệm đầu tiên

Năm 2022, mình viết về sự kết thúc và sự khởi đầu. Hẳn năm 2023 là năm của sự thay đổi và hành trình mới bắt đầu nên có rất nhiều trải nghiệm lần đầu tiên. Thời gian trôi đi…

Read more